BAKERY & COFFEE VS DESSERT & CAFFE
In F’n’B industry once the business model has been identified all product lines are the main products. However, from an ‘specialized’ perspective, each model has its own characteristics and strengths but not everyone understands it.

✔️BAKERY COFFEE is combination of traditional and modern type of business to create a service form for cakes and fragrant coffee cups. However to distinguish this model the cakes must be on-site processing, if cake is not made on-site, does not count towards this model!
Bakery Coffee models are very diverse in terms of cake and divided into several lines depending on the unique characteristics of each business. Drinks have to be varied to serve each type of cake. The cakes are presented classic, streamlined way to bring the best quality through the taste to customers.

✔️DESSERT CAFFE is similar to Bakery Coffee however this model is more “ DIFFERENT ” because the bakery product lines are made more advanced. Also because each item is served to customers will be the perfect product, along with the selection of dishes or the layout is also very picky. The most important part is decoration. Customer experience coming to this model is more fully expressed through the “five senses” and going into the minds of the customers.
Since then the drinks are also created under these high-end product lines, technically will be more focused. The art of creating a beautiful drink is an unforgettable impression for customers when coming to experience this model.

🌈Main Points:
Give Dessert Caffe that Bakery Coffee is sacred about mass product lines.
For Bakery Coffee it is easier for customers to take away than Dessert Caffe.
Are you cherishing opening a bakery and cafe? Do you choose Bakery coffee or Dessert Caffe? You hunt the ground like that too difficult. And suddenly the whole market was silent because of the global Corona outbreak Covid -19?
Corona Virus Outbreak is a very difficult time for many businesses and business owners. It is also a golden opportunity for new business owners or other businesses to occupy the position and business premises. This is also a golden time for the commercial leasing unit to negotiate and enforce the terms of the contract to ensure the business cycle as well as the unresponsive risks arising from the contract cycle.

💕💕💕Ricci & Co Property – Business Solutions Bringing Business Owners Many Options of Commercial Space – Leasing Advisors – A team of US Experts on Solution for Upgrading Floor Structure, complete commercial furniture solution.
Content by Moustache Concept

♥️Website: www.riccico.vn
♥️ Fanpage: https://www.facebook.com/riccico.official

☘️☘️☘️𝗦𝗼𝗺𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁 𝗹𝗶𝗻𝗸𝘀 𝗰𝗮𝗻 𝗿𝗲𝗳𝗲𝗿:

1️⃣ https://riccico.vn/…/frontage-commercial-space-nguyen-van-…/

2️⃣ https://riccico.vn/…/commercial-space-near-vo-nguyen-giap-…/

3️⃣ https://riccico.vn/…/commercial-space-vo-van-kiet-street-s…/

4️⃣ https://riccico.vn/…/commercial-space-vo-van-kiet-street-s…/

5️⃣ https://riccico.vn/…/commercial-space-for-office-35-storey…/

6️⃣ https://riccico.vn/…/commercial-space-ho-xuan-huong-street…/

7️⃣ https://riccico.vn/…/commercial-space-city-center-nguyen-v…/

💕A bunch of commercial space are available now. Contact me if you have any questions: +84.943469946 (Zalo/Viber/WhatsApp…)
_________
合作解决方案-商业楼层出租

面包和咖啡VS甜点和咖啡
在F’n’B行业中,一旦确定了业务模式,所有产品线都是主要产品。但是,从“专业化”的角度来看,每种模型都有其自身的特点和优势,但并不是每个人都能理解。
面包咖啡是传统与现代业务的结合,为蛋糕和香浓的咖啡杯创造了一种服务形式。但是,要区分该模型,蛋糕必须在现场进行处理,如果未在现场制作蛋糕,则不会计入此模型!
烘焙咖啡模型在蛋糕方面非常多样化,并根据每个企业的独特特征分为几行。每种蛋糕都必须有不同的饮料。蛋糕以经典,流线型的方式呈现,通过口味为客户带来最佳品质。
DESSERT CAFFE与Bakery Coffee类似,但是由于烘焙产品的生产线更加先进,因此该模型更加“与众不同”。也因为每件菜品都是送给客户的完美产品,再加上菜肴的选择或布局也很挑剔。最重要的部分是装饰。通过“五种感官”并进入客户的思想,可以更加充分地表达客户对这种模型的体验。
从那以后,饮料也将在这些高端产品线下生产,因此从技术上讲将更加集中。制作精美饮品的艺术对客户而言是难忘的印象。
要点:
给甜品咖啡,面包咖啡对批量生产线是神圣的。
对于烘焙咖啡,顾客比甜品咖啡更容易拿走。
您是否想开一家面包店和咖啡馆?您选择烘焙咖啡还是甜点咖啡?你像那样艰难地搜寻地面。突然之间,由于全球电晕爆发Covid -19,整个市场一片沉默。
对于许多企业和企业主而言,电晕病毒爆发是非常困难的时期。对于新的企业主或其他企业来说,这也是一个占据职位和营业场所的绝好机会。这也是商业租赁部门谈判和执行合同条款以确保商业周期以及合同周期产生的无响应风险的黄金时间。
Ricci&Co Property-商业解决方案为企业主带来许多商业空间选择-租赁顾问-由美国专家组成的地板结构升级解决方案专家团队,提供完整的商业家具解决方案。
☘️☘️☘️一些產品可以參考:

1️⃣ https://riccico.vn/…/frontage-commercial-space-nguyen-van-…/

2️⃣ https://riccico.vn/…/commercial-space-near-vo-nguyen-giap-…/

3️⃣ https://riccico.vn/…/commercial-space-vo-van-kiet-street-s…/

4️⃣ https://riccico.vn/…/commercial-space-vo-van-kiet-street-s…/

5️⃣ https://riccico.vn/…/commercial-space-for-office-35-storey…/

6️⃣ https://riccico.vn/…/commercial-space-ho-xuan-huong-street…/

7️⃣ https://riccico.vn/…/commercial-space-city-center-nguyen-v…/

♥️如有任何問題,請聯繫我們♥️
________
COOPERATION SOLUTION – COMMERCIAL FLOOR FOR LEASE

BAKERY & COFFEE Vs DESSERT & CÀFFE
Trong ngành FnB, một khi đã định danh mô hình kinh doanh thì tất cả các dòng sản phẩm đều là sản phẩm chính. Tuy nhiên, với một góc nhìn từ khía cạnh ‘’chuyên ngành’’ thì mỗi mô hình nó đều có đặc trưng, điểm mạnh riêng cho mình nhưng không phải ai cũng hiểu rõ.
✅ BAKERY COFFEE, loại mô hình kết hợp giữa truyền thống và hiện đại để tạo nên hình thức phục vụ về bánh và những ly cà phê thơm phức, tuy nhiên, để phân biệt loại mô hình này thì những chiếc bánh phải được chế biến tại chỗ, nếu bánh không được làm tại chỗ thì không được tính vào mô hình này!
Loại mô hình Bakery Coffee rất đa dạng về bánh, và được chia thành nhiều dòng phụ thuộc vào đặc trưng riêng của mỗi doanh nghiệp. Thức uống cũng vậy, đa dạng để phục vụ phù hợp với từng loại bánh. Lưu ý, các dòng bánh được trình bày classic, tinh gọn để mang đến chất lượng tốt nhất thông qua vị giác của khách hàng.
✅ DESSERT CÀFFE, tương tự như Bakery Coffee, tuy nhiên, mô hình này ‘’NHỈNH’’ hơn bởi vì những dòng sản phẩm về bánh được làm ra cao cấp hơn. ‘’Nhỉnh’’ hơn bởi cái mỗi món sản phẩm được phục vụ đến khách hàng sẽ là những sản phẩm hoàn hảo nhất, cùng với việc chọn lựa những chiếc dĩa hay cả cách bố trí cũng rất cầu kỳ, quan trọng nhất là phần Decor trang trí. Trải nghiệm của khách hàng đến với mô hình này được biểu đạt một cách tròn trịa hơn thông qua “ngũ quan”, đi sâu vào tiềm thức của thực khách.
Từ đó, các loại thức uống cũng được tạo ra theo những dòng sản phẩm cao cấp này, về mặt kỹ thuật sẽ được chú trọng hơn. Nghệ thuật sáng tạo một thức uống đẹp mắt là một dấu ấn khó quên cho khách hàng khi đến trải nghiệm mô hình này.
➕Điểm cộng ➕
👉 Cho Dessert Càffe đó là, Bakery Coffee thiêng về dòng sản phẩm đại trà.
👉 Cho Bakery Coffee đó là, phân khúc khách hàng thì dễ dàng hơn cho việc mua mang đi hơn là Dessert Càffe.

Bạn đang ấp ủ mở tiệm bánh ngọt và cafe? Bạn chọn mô hình Bakery coffee hay Dessert Caffe? Bạn săn tìm mặt bằng ưng ý quá khó khăn. Và bỗng dưng cả thị trường im ắng vì Bùng phát dịch Corona toàn cầu Covid -19?

Corona Virus Outbreak là thời điểm vô cùng khó khăn của rất nhiều cơ sở kinh doanh và chủ Doanh nghiệp, cũng chính là cơ hội vàng cho các Chủ cở sở KD mới hoặc Doanh nghiệp khác chiếm lĩnh vị trí , mặt bằng kinh doanh đẻ trứng vàng. Đây cũng là thời điểm VÀNG để Đơn vị thuê mặt bằng thương mại thương thảo và ràng buột các điều khoản Hợp đồng đảm bảo cho chu kỳ kinh doanh cũng như các rủi ro BẤT KHẢ KHÁNG phát sinh của chu kỳ Hợp đồng.
Ricci & Co Property – Giải pháp Doanh nghiệp mang lai cho Chủ cơ sở Kinh doanh Nhiều sự lựa chọn về Mặt bằng Thương mại – cố vấn Hợp đồng thuê – Đội ngũ chuyên Gia Mỹ cố vấn về Giải pháp Nâng cấp cấu trúc mặt bằng, hoàn thiện Giải pháp nội thất thương mại.

Website: www.riccico.vn